Proizvodnja električne energijeNa području odlagališta otpada Jakuševec kojim upravlja Zagrebački holding d.o.o.-Podružnica ZGOS, nalazi se postrojenje za proizvodnju električne energije iz deponijskog plina.
 
Energetska djelatnost proizvodnje električne energije Podružnica ZGOS obavlja se sukladno izdanoj dozvoli od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije, Klasa: UPI 034-02/13-01/03, Urbroj: 371-01/13-04, od 7 svibnja 2013. na razdoblje od 5 (pet) godina, te ishođenim produženjem dozvole na razdoblje od 7 (sedam) godina, Klasa: UPI 034-02/13-01/003, Urbroj: 371-01-17-12 od 01. prosinca 2017. koje se računa od 10. svibnja 2018.godine, te je Rješenjem o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, Klasa: UPI 034-02/13-31/14, Urbroj: 371-01/13-10 od 23. studenoga 2013. godine ista stekla status povlaš-tenog proizvođača električne energije na razdoblje od 14 godina.
 
Kako bi se proizvedena električna energija plasirala na tržište, sa Hrvatskim operaterom tržišta energije d.o.o. sklopljen je Ugovor o otkupu električne energije iz postrojenja koje koristi obnovljivi izvor energije, broj: BIOPLIN1.f.3.-4/14 od 18. ožujka 2014. godine, te Dodatak I. od 18.03.2015. za razdoblje do 04.12.2018.
Za prodaju proizvedene električne energije na mTEO postrojenju nakon 05.12.2018. Zagrebački holding d.o.o. je sa Hrvatskim operaterom tržišta energije d.o.o. sklopio Ugovor o  učestvovanju na tržištu električne energije, regulirao članstvo u bilančnoj grupi i Ugovorom o otkupu električne energije. Na osnovu statusa povlaštenog proizvođača el. energije od 23.11.2013.godine, sa HROTE smo sklopili Ugovor o Registru, jamstvo podrijetla el.energije.
 
Mali termoenergetski objekt – mTEO na lokaciji odlagališta Jakuševec jedini je objekt u Republici Hrvatskoj koji proizvodi električnu energiju iz deponijskog plina.

Od prosinca 2004. do prosinca 2019.godine na plinskom postrojenju (mTEO i GP4) proizvede-no je 134.429 MWh električne energije, a iz tijela odlagališta je iscrpljeno je 147.715 Tis.m3 odlagališnog plina.

U 2015. godini, radom sva tri plinska motor-generatora, od 13.02.2015. u radu je i treći plinski motor-generator, proizvedeno je 17.524.144 kWh električne energije, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 5.500 domaćinstava.

Još bolji trend proizvodnje električne energije nastavljen je u 2016.godini kada je radom sva tri plinska motor-generatora proizvedeno i u sustav HEP-a predano 19.006.584 kWh električne energije iz OIE, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 6.300 domaćinstava.
 
Tijekom 2017.godine proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 13.609.660 kWh električne energije iz OIE, što je smanjenje u odnosu na 2016.godinu zbog zastoja i provođenja velikih servisa na dva plinska motor-generatora, povećanih obima servisa E60 na 24.000 radnih sati. Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 4.500 domaćinstava.

Od siječnja do prosinca 2018. godine proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 18.297.660 kWh električne energije iz obnovljivih izvora energije. Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 6.100 domaćinstava.
Od siječnja do prosinca 2019.godine proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 19.091 MWh električne energije iz OIE. Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne devetomjesečne potrošnje oko 6.360 domaćinstava, (mTEO).

mE Jakuševec 2 (GP4)

Plinsko postrojenje u 2019.god. prošireno je izgradnjom četvrtog generatora-mE Jakuševec 2 (GP4) snage 1,2 MWel., kao zasebnog proizvodnog postrojenja. Isto je nakon Internog tehničkog pregleda stavljeno u pokusni rad 28.05.2019., a 17.09.2019. od HEP-ODS-a dobivena je potvrda za „trajni pogon“.

Od 28.05.2019. do prosinca 2019.godine proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 4.512 MWh električne energije iz OIE. Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne četveromjesečne potrošnje oko 2.580 domaćinstava, (GP4).

Za isto je u tijeku ishođenje statusa povlaštenog proizvođača el.energije-HERA, te upis u Registar jamstva podrijetla el. energije-HROTE.
Umjetničko oslikavanje bukobrana oko plinskog postrojenja tijekom 2019.godineHERA- registar dozvola

Hrvatski operater tržišta energije d.o.o. -  godišnji izvještaji o proizvodnji električne energije obnovljivih izvora energije i kogeneracije