Tehničar 3

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 7. siječnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Tehničar 3
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: KV/SSS, elektroinstalater, pogonski električar, elektrotehničar (smjer jaka struja, energetika)
Radno iskustvo: najmanje dvije godine na poslovima izrade ilili održavanja elektroinstalacija u zgradama i/ili održavanja elektroenergetskih postrojenja, poznavanje rada na računalu
Posebni uvjeti: -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu molba, životopis-životopis izmedu ostaloga mora sadržavati i popis poduzeća s popisom poslova koje je kandidat do sada obavljao, preslika svjedodžbe, dokaz
o radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.
 
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397