Hostel "Loda" Skradin

HOSTEL „LODA“ SKRADIN

Hostel „LODA“ Skradin, Dr. Franje Tuđmana 32 i 35, koji se sastoji od sljedećih katastarskih odnosno gruntovnih čestica:
k.č.br. 233 k.o. Skradin površine 370 m2 što odgovara z.k.č.br. 233 k.o. Skradin površine 370 m2
i k.č.br. 241/2 k.o. Skradin površine 446,00 m2 što odgovara z.k.č.br. 241/2 k.o. Skradin površine 446,00 m2