Hostel "Cvrčak" Duga uvala, K.O. Krnica

 HOSTEL „CVRČAK“ DUGA UVALA, K.O. KRNICA

Hostel „CVRČAK“ Duga Uvala, i neizgrađeno građevinsko zemljiše, k.o. KRNICA,

koji se sastoji od sljedećih katastarskih odnosno gruntovnih čestica:
Redni.br. Br.k.č. način uporabe katastarske čestice površina (m2)
1 2374/16 ostalo neplodno 624
2 2374/45 ostalo neplodno 660
3 2374/20 ostalo neplodno 291
4 2374/21 ostalo neplodno 601
5 2374/22 odmaralište 1.033
    šuma 1.986
    dvor uz st.zgr. 500
    Ukupno 2374/22 3.519
6 2374/41 šuma 4.155
7 2374/49 šuma 665
8 2374/50 šuma 341
9 2376/3 šuma 3.203
10 2374/129 šuma 7.657
11 2374/5 neplodno 144
12 2374/64 šuma 1.793
13 2374/54 šuma 3.140
14 2255/29 šuma 500
15 2374/11 ostalo neplodno 733
16 2374/29 ostalo neplodno 755
17 2374/57 sportski tereni 1.007
    sportski tereni 1.011
    put 2.190
    pokos 238
    pokos 2.477
    pokos 359
    sportski tereni 363
    sportski tereni 363
    sportski tereni 544
    put 782
    Ukupno 2374/57 9.334
18 2374/68 šuma 55.002
19 2374/28 ostalo neplodno 331
20 2374/32 ostalo neplodno 319
21 2374/34 ostalo neplodno 1.385
22 2334/15 restoran 104
    put 115
    terasa za pr.pot. 191
    stepenice 28
    šuma 50.635
    Ukupno 2334/15 51.073
23 2374/7 šuma 250
24 2374/8 ostalo neplodno 90
25 2374/17 neplodno 309
26 2374/18 šuma 1.479
27 2374/27 pašnjak 2.316
28 2374/39 šuma 3.188
29 2374/40 ostalo neplodno 573
30 2374/46 šuma 256
31 2374/47 neplodno 110
32 2374/48 šuma 209
33 2374/62 šuma 1.710
34 2374/63 šuma 1.684
35 2255/30 šuma 36
36 2374/4 ostalo neplodno 122
37 2374/10 ostalo neplodno 542
38 2374/14 ostalo neplodno 1.565
39 2374/15 restoran 1.304
    šuma 1.420
    put 285
    cesta lokalna 379
    priv.dv. 892
    Ukupno 2374/15 4.280
40 2374/38 šuma 6.097
41 2374/56 šuma 30.956
42 2374/61 šuma 3.625
43 2374/65 šuma 1.403
44 2374/66 šuma 490
45 2385/5 ostalo neplodno 97
46 2385/6 ostalo neplodno 260
47 2385/8 ostalo neplodno 1.676
    ukupna površina - katastar 209.548

Izvor: Tablica 1- Podatci katastarskog operatera