Baza Kutina, asfaltna baz Kutina, Slavonska bb, Kutina

Baza Kutina, ASFALTNA BAZA KUTINA, Slavonska bb, Kutina, izgrađeno zemljište; k.č.br. 5345/5, k.o.
Kutina površine 19.342,00 m2; tlocrtna površina objekta 85,44 m2.