Odvoz otpada

Podružnica Čistoća obavlja slijedeće djelatnosti:
 • provodi i razvija cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba,
 • odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima,
 • skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga,
 • održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza), postavlja i održava košarice za otpatke te urbanu opremu u pješačkoj zoni,
 • u zimskom razdoblju obavlja usluge raljenja snijega i posipavanja poledice u pješačkoj zoni, čišćenja snijega i posipavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima, kao i dostavljanja soli u sanduke za potrebe gradskih četvrti,
 • provodi trajnu komunikaciju s javnošću.
U svoje poslovanje, podružnica Čistoća je uvela Integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 i okolišem ISO 14001:2004+AC:2009, Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007 i sustav HACCP (preporučeni međunarodni kodeks prakse - Opća načela higijene hrane) te za to dobila odgovarajuće certifikate.

Misija i vizija

Cjelovito gospodarenje otpadom (u okviru svojih nadležnosti) na području Grada Zagreba sukladno načelima zaštite okoliša i održivog razvoja te zakonskim propisima uz:
 • stalno zadržavanje trenda rasta kvalitete pruženih usluga i orijentaciju smanjivanja troškova poslovanja i
 • uvažavanje zahtjeva korisnika usluga te djelotvornosti u pružanju usluga.
 • Ostvarivanje partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima te zajedničko djelotvorno gospodarenje otpadom s ciljem stalnog  smanjivanja njegovih količina, volumena i štetnih svojstava.  


Odvojeno skupljanje otpada

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.  Još 1988. godine započelo se s odvojenim prikupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 6.000 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir i karton, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil, biootpad, a u devet reciklažnih dvorišta prikuplja se dvadesetak vrsta otpada iz domaćinstava.
 

Otpad koji možete odložiti u reciklažnim dvorištima je:
 • papir
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce
 • PE - folija
 • limenke
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad
 • građevinski otpad
 • elektronički  otpad
 • glomazni otpad
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad
Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu.  Još 1988. godine započelo se s odvojenim skupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 6.000 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i biootpad, a u devet reciklažnih i pet mobilna reciklažna dvorišta prikuplja se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava.

Adrese reciklažnih dvorišta:

RD STENJEVEC, Gospodska ulica br. 20 (tel: 3451-536, 099 8022 161)
RD JAKUŠEVEC, Sajmišna cesta bb (tel: 098 272 762)
RD TUNEL, Kvintička ulica bb (tel: 098 208 319)
RD TREŠNJEVKA SJEVER, Zagorska br. 3 (tel: 091 2678 117)
RD ŠPANSKO, D.Cesarića 2a (tel: 091 2678 118)
RD KAJZERICA, Žarka Dolinara br.5 (tel: 099 8022 159)
RD PRILESJE, Prilesje 1c (tel: 099 8022 158)
RD DUBRAVA, Osječka br. 25 (tel: 099 8022 160)
RD SESVETE, Jelkovečka bb (tel: 099 311 8457)
RD KLARA, Sisačka cesta br. 10 (tel: 099 263 3091)


Radno vrijeme reciklažnih dvorišta:

ponedjeljak - subota: od 06.30 do 20.00
nedjelja: od 07.30 do 14.00


Adrese mobilnih reciklažnih dvorišta:

MRD BREZOVICA,  Prigradska ulica III odvojak (tel: 091 2678 215)
MRD TRNJE, Ulica Frana Folnegovića, preko puta kućnog broja 10  (tel: 091 2678 300)
MRD GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK, raskrižje ulica Horvatovac i Ružičnjak (tel: 099 3118 444)
MRD PODSLJEME, Ulica Štefanovec, blizu raskrižja s Markuševečkom cestom (tel: 098 9822 303)
MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Prigornica 2 (099 8022 174)
 
Radno vrijeme mobilnih reciklažnih dvorišta:

ponedjeljak - subota: od 06.30 do 20.00
nedjelja: od 07.30 do 14.00


Popis otpada koji se može odložiti u reciklažna dvorišta:
papir 
karton                                    
plastika
metalna ambalaža
stiropor
stare baterije
stakleni ambalažni otpad
ravno staklo
PET - boce 
PE - folija
limenke 
stari lijekovi
otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)
elektronički  otpad
glomazni otpad
drveni otpad
tekstil 
odjeća
akumulatore
fluorescentne cijevi
zeleni otpad
Na reciklažnim dvorištima Stenjevec (Gospodska br. 20), Špansko (D.Cesarića 2a) i Klara (Sisačka cesta br.10) i u mobilnim reciklažnim dvorištima, Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća preuzima otpadna motorna i jestiva ulja, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz domaćinstava.

Građevinski otpad od građana preuzimaju sljedeća reciklažna dvorišta:   

Reciklažno dvorište Stenjevec - Gospodska br. 20
Reciklažno dvorište Jakuševec - Sajmišna cesta bb kod ulaza na odlagalište otpada
Reciklažno dvorište Sesvete - Jelkovečka bb
Reciklažno dvorište Kajzerica - Žarka Dolinara br. 5
Reciklažno dvorište Prilesje - Prilesje br. 1c
Reciklažno dvorište Dubrava - Osječka br. 25
Reciklažno dvorište Zagorska - Zagorska br. 3
Reciklažno dvorište Špansko - Dobriše Cesarića br. 2a
Reciklažno dvorište Klara - Sisačka cesta br. 10
Mobilna reciklažna dvorišta

Najveća količina građevinskog otpada koju građani smiju odložiti na reciklažno dvorište je jedna puna jednoosovinska auto prikolica. Molimo da komadi građevinskog otpada ne budu veći od 40 cm.

Građevinski otpad ne smije sadržavati:           
azbestne ploče,
plastiku,
drvo,
metal,
gipsane ploče (Knauf i dr.),
kabele i druge ne građevinske materijale.

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

Projekti za okoliš
REEF 2W
BIN2GRID
PPI4WASTE
Pametno gospodarimo otpadom 365 dana u godini: Pilot projekt tako recikliraju prijatelji okoliša
Clean Fleets
Pilot projekt istraživanja spremnosti građana za odvojeno skupljanje korisnog otpada
Urban Biogas
Civitas-Elan

Odvoz miješanog komunalnog otpada
Na području grada Zagreba Podružnica Čistoća pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01. Miješani komunalni otpad se prikuplja u spremnicima za miješani komunalni otpad.

Odvoz krupnog (glomaznog) otpada
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ovu vrstu otpada građani grada Zagreba mogu odložiti u reciklažna dvorišta ili naručiti odvoz, bez dodatne naknade dva puta godišnje, putem obrasca Zahtjev za odvozom glomaznog otpada kojeg zaprimaju na kućnu adresu.

Čišćenje javnih prometnih površina
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća, održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza), postavlja i održava košarice za otpatke te urbanu opremu u pješačkoj zoni.

U zimskom razdoblju obavlja usluge raljenja snijega i posipavanja poledice u pješačkoj zoni, čišćenja snijega i posipavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima, kao i dostavljanja soli u sanduke za potrebe gradskih četvrti. Djelatnici i mehanizacija raspoređeni su na 16 lokacija u gradu u smjenama, tako da Čistoća svoje usluge pruža tijekom 24 sata, svih sedam dana u tjednu, a također su osposobljeni za brzo interveniranje većim kapacitetima u slučajevima vremenskih ili nekih drugih nepogoda.

Komunikacija s javnošću
Velika važnost daje se provedbi kvalitetne komunikacije s građanima te je ona ostvarena putem web stranica, e-maila, radija, televizije, novina i organiziranih javnih događanja. Kontinuirano radimo na promidžbi pravilnog postupanja s otpadom i edukaciji građana. Surađujemo sa svim zainteresiranim stranama za učinkovito gospodarenje otpadom i upravljanje mjerama za okoliš –državnim upravama, lokalnom upravom i samoupravom, gospodarstvom, nevladinim udrugama, znanstvenim i obrazovnim institucijama, medijima, stručnjacima, političarima, građanima i dr.

Publikacije
www.cistoca.hr