Odvoz otpada

Podružnica Čistoća obavlja slijedeće djelatnosti:
 • provodi i razvija cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba,
 • odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima,
 • skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga,
 • održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza), postavlja i održava košarice za otpatke te urbanu opremu u pješačkoj zoni,
 • u zimskom razdoblju obavlja usluge raljenja snijega i posipavanja poledice u pješačkoj zoni, čišćenja snijega i posipavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima, kao i dostavljanja soli u sanduke za potrebe gradskih četvrti,
 • provodi trajnu komunikaciju s javnošću.
U svoje poslovanje, podružnica Čistoća je uvela Integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2009 i okolišem ISO 14001:2009, Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007 i sustav HACCP (preporučeni međunarodni kodeks prakse - Opća načela higijene hrane) te za to dobila odgovarajuće certifikate.

Svake godine neovisna ovlaštena tvrtka provjerava kvalitetu provedbe tih sustava.


Misija 

Cjelovito gospodarenje otpadom (u okviru svojih nadležnosti) na području Grada Zagreba sukladno načelima zaštite okoliša i održivog razvoja te zakonskim propisima uz:
 • stalno zadržavanje trenda rasta kvalitete pruženih usluga i orijentaciju smanjivanja troškova poslovanja i
 • uvažavanje zahtjeva korisnika usluga te djelotvornosti u pružanju usluga.
 

Vizija

Ostvarivanje partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima te zajedničko djelotvorno gospodarenje otpadom s ciljem stalnog  smanjivanja njegovih količina, volumena i štetnih svojstava.  


Odvojeno skupljanje otpada

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.  Još 1988. godine započelo se s odvojenim prikupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 6.000 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir i karton, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil, biootpad, a u devet reciklažnih dvorišta prikuplja se dvadesetak vrsta otpada iz domaćinstava.
 

Otpad koji možete odložiti u reciklažnim dvorištima je:
 • papir
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce
 • PE - folija
 • limenke
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad
 • građevinski otpad
 • elektronički  otpad
 • glomazni otpad
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad
Na reciklažnim dvorištima Stenjevec (Gospodska bb) i Špansko (D.Cesarića bb) Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća preuzima otpadna motorna i jestiva ulja, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz domaćinstava.


Adrese reciklažnih dvorišta (oporabišta):

RD SUSEDGRAD - STENJEVEC, Gospodska ulica br. 20 (tel: 3451-536, 099 8022 161)
RD PRUDINEC - JAKUŠEVEC, na ulazu odlagališta otpada (tel: 098 272 762)
RD TUNEL, ugao Gračanske i Kvintičke ulice (tel: 098 208 319)
RD ZAGORSKA, Zagorska br. 3 (tel: 091 2678 117)
RD ŠPANSKO, D. Cesarića 2a (tel: 091 2678 118)
RD KAJZERICA, Žarka Dolinara br.5 (tel: 099 8022 159)
RD PRILESJE, Prilesje 1c (tel: 099 8022 158)
RD DUBRAVA, Osječka br. 25 (tel: 099 8022 160)
RD SESVETE, Jelkovečka bb (tel: 099 311 8457)

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta:

radnim danom: od 6,30 do 20,00 sati
subotom: od 6,30 do 14,00 sati
 

Adrese mobilnih reciklažnih dvorišta:

MRD BREZOVICA,  Prigradska ulica III odvojak (tel: 091 2678 215)
MRD TRNJE, Ulica Frana Folnegovića, preko puta kućnog broja 10 (tel: 091 2678 300)
MRD GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK, raskrižje ulica Horvatovac i Ružičnjak (tel: 099 3118 444)
MRD TREŠNJEVKA-JUG, Listopadska ulica( tel: 099 8022 174)
MRD PODSLJEME, Ulica Štefanovec, blizu raskrižja s Markuševečkom cestom (tel: 098 9822 303)

Radno vrijeme mobilnih reciklažnih dvorišta:
 • radnim danom: od 06:30 do 20:00 sati
 • subotom: od 06:30 do 14:00 sati

Odvoz miješanog komunalnog otpada

Na području Grada Zagreba Čistoća pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojim svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.). Miješani komunalni otpad se prikuplja u spremnicima za miješani komunalni otpad.


Odvoz krupnog (glomaznog) otpada

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ovu vrstu otpada građani Grada Zagreba mogu odložiti u reciklažnim dvorištima te dva puta godišnje koristiti uslugu odvoza na zahtjev.


Čišćenje javnih prometnih površina

Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća, održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza), postavlja i održava košarice za otpatke te urbanu opremu u pješačkoj zoni.

U zimskom razdoblju obavlja usluge raljenja snijega i posipavanja poledice u pješačkoj zoni, čišćenja snijega i posipavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima, kao i dostavljanja soli u sanduke za potrebe gradskih četvrti. Djelatnici i mehanizacija raspoređeni su na 16 lokacija u gradu u smjenama, tako da Čistoća svoje usluge pruža tijekom 24 sata, svih sedam dana u tjednu, a također su osposobljeni za brzo interveniranje većim kapacitetima u slučajevima vremenskih ili nekih drugih nepogoda.


Komunikacija s javnošću

Velika važnost daje se provedbi kvalitetne komunikacije s građanima te je ona ostvarena putem web stranica, e-maila, otvorenog telefona, SMS i MMS servera , radija, televizije, novina i organiziranih javnih događanja. Kontinuirano radimo na promidžbi pravilnog postupanja s otpadom i edukaciji građana. Surađujemo sa svim zainteresiranim stranama za učinkovito gospodarenje otpadom i upravljanje mjerama za okoliš –državnim upravama, lokalnom upravom i samoupravom, gospodarstvom, nevladinim udrugama, znanstvenim i obrazovnim institucijama, medijima, stručnjacima, političarima, građanima i dr.

 

Projekti za okoliš

 • Pametno gospodarimo otpadom 365 dana u godini: Pilot projekt tako recikliraju prijatelji okoliša
 • Pilot-projekt Odvojeno skupljanje korisnog otpada
 • Odgoj i obrazovanje za okoliš
 • Projekt CIVITAS ELAN
 • URBAN BIOGAS
 • Clean Fleets
 • Publikacije
 

KONTAKT

Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća
Radnička cesta 82
10 000 Zagreb
Tel: 6146-400
Faks: 6187 038
E-mail: cistoca@zgh.hr
www.cistoca.hr