Najčešća pitanja (FAQ)

Kada se predviđa dovršetak prvih stanova u naselju Podbrežje i u koliko će se faza odvijati gradnja?
           
Dovršetak stanova u prve četiri građevine (608 stanova) očekuje se u travnju 2018.godine. U I fazi predviđeno je 208 stanova za prodaju Sveučilištu, a oni koji od spomenutih 208 preostanu bit će ponuđeni na prodaju građanima grada Zagreba temeljem javnog poziva, do je 400 stanova predviđeno za potrebe Grada Zagreba. Druga faza gradnje stanova podrazumijeva preostalih sedam građevina s predviđenih 1200 stanova, a čija bi gradnja trebala završiti do sredine 2020. godine u fazama koje će diktirati potreba tržišta i Grada Zagreba. Izgradnja javnih sadržaja pratit će dinamiku izgradnje stanova. Potrebe za II fazu se još analiziraju.
 
Koliko stanova u naselju Podbrežje je predviđeno za najam i koji su uvjeti najma?
 
Grad Zagreb je zadužen da u I. fazi izgradnje toga naselja preuzme 400 stanova koji će biti izgrađeni u tom naselju i te stanove će dati u najam sukladno gradskim odlukama, a ne prodavati.
Sukladno  odredbama Odluke o najmu javno najamnih stanova pravo na najam javno najamnog stana ima osoba koja u propisanom roku, dakle u roku 15 dana od dana objave natječaja podnese prijavu na natječaj i dokaže da ispunjava uvjete propisane tom odlukom, a to su: da podnositelj prijave ima prebivalište u gradu Zagrebu neposredno prije podnošenja zahtjeva na natječaj, da podnositelj prijave i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću te da prihod po članu obiteljskog domaćinstva iznosi 30% ili više prosječne mjesečno isplaćene plaće u gospodarstvu Grada Zagreba ostvarene u tri mjeseca koja prethode objavi natječaja.
Osobama koje u natječajnom roku podnesu prijavu na natječaj i dokažu da ispunjavaju propisane uvjete utvrdit će se pripadajući broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim odlukom, te će ih se sukladno ostvarenom broju bodova rasporediti na Konačnu listu reda prvenstva za odabir javno najamnog stana temeljem koje će se strogo poštujući redoslijed na listi pozivati na odabir javno najamnog stana iz raspoloživog fonda javno najamnih stanova.
Osobi koja na taj način odabere javno najamni stan zaključkom gradonačelnika daje se u najam taj stan na određeno vrijeme, na pet godina, s ugovorenom najamninom. Najamnina za javno najamne stanove se sukladno postojećem Zaključku Gradonačelnika Grada Zagreba utvrđuje na sljedeći način: za stanove do 59,99 m2 iznosi 64 eura + 1,60 eura/m2 korisne površine stana, za stanove od 60 do 99,99 m2 izračunava se u visini 92 eura + 1,4 eura/m2 neto korisne površine stana, za stan površine od 100,00 m2 u visini 108 eura +1,2 eura/m2 neto korisne površine stana.  Najmoprimac uz najamninu plaća i sve ostale troškove nastale korištenjem stana (struju, vodu, plin i dr.).

Na koji kontakt se mogu dobiti svi odgovori koji se odnose na stambeno naselje Podbrežje?

Na e- mail: zagrebacka.stanogradnja@zgh.hr
Za dodatne informacije, građani mogu dogovoriti sastanak slanjem upita na gornji e-mail.

U čijoj je nadležnosti odluka o najmu stanova?
 
U nadležnosti Gradskog ureda za imovinsnko-pravne poslove i imovinu Grada spadaju pitanja koja se odnose na najam stanova (400 stanova kojeg će Grad Zagreb preuzeti od Stanogradnje Zagrebačkog hodlinga d.o.o. u 1. fazi izgradnje naselja, (početkom 2018.) te iste davati u najam sukladno važećim gradskim odlukama (Odluci o najmu stanova i  Odluci o najmu javno najamnih stanova). Dakle, Grad Zagreb će stanove samo davati u najam sukladno važećim odlukama, prodaja stanova u naselju Podbrežje nije u nadležnosti Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.
 
Koliko je stanova predviđeno za prodaju i pod kojim uvjetima?
 
U Podbrežju je započela prva faza realizacije izgradnje stambenog naselja u kojem se gradi 608 stanova od kojih je 200 namijenjenih za socijalni najam, 200 za javni najam i 208 za kupnju stanova znanstvenih novaka koju Grad Zagreb financira s razlikom kamata po stambenim kreditima 2% kao mjeru stimulacije znanstvenih novaka prema Pravilniku o kriterijima kojima znanstveni novaci moraju udovoljavati, a izrađuje ga Sveučilište u Zagrebu. Potvrda kupnje 208 stanova za znanstvene novake će biti dovršena do kraja 2017., nakon čega stanovi koji eventualno preostanu bit će ponuđeni na prodaju građanima grada Zagreba temeljem javnog poziva i utvrđene liste prvenstva. Naselje Podbrežje predviđeno dovršiti s još dodatnih 1200 stanova nakon dovršetka prve faze rok koji je planiran do kraja 2017. godine.
Grad Zagreb i Sveučilište u Zagrebu zaključili sporazum kojim se omogućuje rješavanje stambenih pitanja novaka sa 208 stanova, koje gradi u ime Grada i Zagrebačkog holdinga Zagrebačka stanogradanja.
 
Tko je nadležan za prodaju stanova u Podbrežju?
 
Zagrebački holding d.o.o. - Zagrebačka stanogradnja d.o.o. će stanove kojima će oni raspolagati prodavati na tržištu.
 
Koja će biti cijena kvadrata u Podbrežju?
 
Predviđena cijena kvadrata stana je od 1466 eur/m2.
 
Koji će javni sadržaji tamo biti i kada se očekuje njihova gradnja (škola, vrtić, bazen)?
 
Urbanističkim planom uređenja Podbrežja predviđena je izgradnja dva dječja vrtića, osnovne škole, sportske dvorane, dvoranskog plivališta, kulturnog centra i zdravstvene stanice. Izgradnja dječjeg vrtića i osnovne škole predviđena je u 2018. godini.