Upravljanje nekretninama

Web stranica: www.nekretnine-zgh.hr

Jankomir 25, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 6426 903

E-mail: leonardo.bosnjak@zgh.hr

OIB: 85584865987-024
 


O PODRUŽNICI

Osnovna djelatnost podružnice Upravljanje nekretninama je poslovanje nekretninama, građenje, projektiranje i nadzor, održavanje javnih površina, upravljačke djelatnosti holding društva, savjetovanje, prikupljanje, analiza te davanje informacija iz područja niskogradnje, hidrogradnja, prometa, sistemsko i sigurnosno savjetovanje.

Upravljanje i rješavanje imovinskopravnih odnosa pojedinim povjerenim pojavnim oblicima nekretnina u vlasništvu odnosno upravljanju ZGH d.o.o. na način:
  • sklapanja ugovora o zakupu poslovnih i drugih prostora nakon provedenog javnog natječaja
  • sklapanje ugovora o privremenom korištenju poslovnih i drugih prostora 
  • sklapanje ugovora o zakupu i privremenom korištenju neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta 
  • sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina po provedenom javnom natječaju sukladno odlukama Uprave/Skupštine Društva 
  • investicijsko i redovno održavanje svih pojavnih oblika nekretnina 
  • prostornoplansko analiziranje i praćenje statusa i davanje prijedloga izmjena i dopuna Prostornih i dr.planova 
  • rješavanje imovinskopravnih odnosa i usklađivanje katastra i zemljišne knjige 
  • praćenje i sudjelovanje u upravnim postupcima naknade po Zakonu o naknadi oduzete imovine i dr.upravnim postupcima pred tijelima državne uprave
  • koordinacija sa DUDI-jem; DORHO-om; ŽDO-om; ODO-om; Gradskim uredima i zavodima i državnim uredima 
  • svi drugi poslovi iz nadležnosti Podružnice prema upisu u sudski registar
Također, podružnica ima zadatak izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, tehničkog vođenja katastra vodova, upravljanja i održavanja sportskih građevina, izrade elaborata katastraske izmjere, izrade geodetskog projekta te drugih djelatnosti.Voditeljica podružnice

Zdravka Ramljak

Tel. 01/ 6426 903