Društveno odgovorno poslovanjeDjelatnosti Zagrebačkog holdinga d.o.o. od životnog su značaja za Grad Zagreb što nas čini posebno odgovornima za kakvoću življenja društvene zajednice u kojoj djelujemo. Svjesni da kvaliteta naših usluga i izbor tehnologija izravno utječu na standard i kakvoću života svih stanovnika grada, društveno odgovornim poslovanjem nastojimo povećati standarde društvenog razvoja, zaštite okoliša i poštovanja ljudskih prava. Istodobno unutar Društva promičemo socijalni dijalog, a svojim radnicima omogućujemo stjecanje novih naprednih znanja i vještina.
 

Briga o okolišu

Uz visoke standarde poslovne prakse kojima težimo, neizostavno je i jasno opredjeljenje na unaprjeđenju odnosa prema okolišu. U skladu s načelima održivog razvoja, Zagrebački holding na području Grada Zagreba provodi i razvija politiku upravljanja okolišem. Sustav upravljanja kvalitetom i gospodarenja okolišem zasnovan je na zahtjevima međunarodnih normi HRN EN ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

Različitim mjerama nastoji se potaknuti i lokalnu zajednicu na odgovoran odnos prema okolišu. Postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje različitog otpada, akcije odvoza glomaznog i ostalog otpada, reciklažna dvorišta i zeleni otoci neke su od tih mjera. Uključujući i odvoz otpada s divljih odlagališta, raznim se aktivnostima na godinu prikupi stotinjak tona iskoristivog i potencijalno opasnog otpada.

Prateći standarde ekološke i društvene odgovornosti od 2007. godine u javni gradski prijevoz kao pogonsko gorivo uvodi se biodizel. Tijekom 2008. i 2009. godine nabavljeno je 214 novih autobusa od kojih se 60 koristi stlačenim plinom. Istodobno je za potrebe odvoza otpada i čišćenje ulica nabavljeno 40 vozila na pogon biodizelom. Dio sredstava osiguran je i putem projekta CIVITAS ELAN, koji sufinancira Europska komisija. Vozila u javnom gradskom prijevozu i u ostalim djelatnostima, u skoroj budućnosti rabit će isključivo ekološki prihvatljiva goriva. To će, vjerujemo, značajno doprinijeti smanjenju onečišćenja koju sa sobom nosi užurbani gradski promet.
 

Društvena odgovornost

Osobita pozornost posvećuje se zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom. Javni gradski prijevoz nabavom niskopodnih vozila prilagođen je svim kategorijama korisnika. Stotine naših zaposlenika, s različitim stupnjevima invaliditeta, svakodnevno uspješno sudjeluju u zahtjevnim i raznolikim aktivnostima svih naših podružnica. Jedan od naših značajnijih partnera je i Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem Zagreb (URIHO).

U suradnji s mjesnom samoupravom i organizacijama građanskog društva težimo uravnotežiti zahtjeve za unaprjeđenjem kvalitete života, ostvarenjem socijalne dobrobiti te efikasnim i isplativim poslovanjem komunalnih službi. 
 

Zaštita potrošača

S tim je ciljem u rujnu 2009. godine osnovano Povjerenstvo za reklamacije potrošača. Do njegovog utemeljenja, djelovala su samo zasebna povjerenstva pojedinih podružnica koja su donosila konačne odluke o reklamacijama potrošača.

Utemeljenjem Povjerenstva na razini holdinga osigurano je dvostupanjsko odlučivanje, čime je zaštita potrošača od možebitnih zloupotreba dignuta na novu, višu razinu.

Pravilnikom o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača u prvom stupnju rješavaju, u podružnicama i ovisnim društvima, posebno ustrojene stručne službe. One se sastoje od tri radnika podružnice, odnosno društva koji razmatraju pritužbe na usluge koje pruža pojedina podružnica ili ovisno društvo.

Stranka nezadovoljna odlukom ovog prvostupanjskog tijela može se obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača Zagrebačkog holdinga d.o.o. Njegova je nepristranost dodatno osigurana imenovanjem u njegovo članstvo, uz zaposlenike Zagrebačkog holdinga d.o.o. i ovisnih društava, i predstavnika udruga za zaštitu potrošača.

Povjerenstvo za reklamacije potrošača samo je jedan dio naših napora u približavanju potrošačima i pružanju sve boljih, brojnijih i raznolikijih usluga.
 

Sustavno gospodarenje energijom i energetska učinkovitost (Zeleni ured)

U sklopu projekta Sustavno gospodarenje energijom, Zagrebački holding d.o.o. krajem 2011. godine započeo je s edukacijskim radionicama pod nazivom Zeleni ured za svojih gotovo 13 000 zaposlenika. Cilj radionica je podizanje razine svijesti i znanja djelatnika Zagrebačkog holdinga iz područja energetske učinkovitosti, a time i ostvarenju ušteda u potrošnji energije.

Motivacijski treninzi su organizirani u suradnji sa United Nations Development Programme (UNDP) koja je uspostavljena 2011. godine, na Svjetski dan zaštite okoliša, 5. lipnja. Edukativne radionice dio su većeg projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt) koji UNDP i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) provode u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Globalnim fondom za okoliš.

U današnje vrijeme organizacija čija je strategija zasnovana upravo na održivom razvoju postaje prepoznatljiva na lokalnoj i globalnoj razini. Društveno odgovorno poslovanje, koje primjenjuje Zagrebački holding d.o.o., uključuje ne samo odgovorno ponašanje prema okolišu, već i brigu prema zaposlenicima i cjelokupnoj zajednici.
 

Interna dimenzija DOP-a

Uz brigu o zadovoljstvu korisnika uslugama, Društvo osobitu pozornost posvećuje i dobrobiti svojih zaposlenika. U Zagrebačkom holdingu i ovisnim društvima djeluje 32 sindikata. S predstavnicima sindikata održavaju se redoviti sastanci, uključuje ih se u postupke donošenja odluka kroz sudjelovanje ili savjetovanje te ih se na vrijeme obavještava o svim promjenama u poslovanju.

Za naše zaposlenike nastojimo osigurati kontinuirano osposobljavanje radi povećanja efikasnost i sigurnosti radnih procesa. Redovito se provode i mjere zaštite kako bi se umanjio ili posve uklonio rizik koji se pojavljuje tijekom radnih aktivnosti, kako za zdravlje zaposlenika tako i za radni okoliš.

U suradnji sa Koordinacijom sindikata koji djeluju unutar Društva, 2008. godine za radnike Zagrebačkog holdinga osnovali smo i zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond. Osnivanjem fonda i financijskim poticajima stimuliramo zaposlenike na dugoročnu štednju imajući u vidu kakvoću života naših radnika i kada odu u mirovinu.

Unatoč napretku na svim područjima našeg djelovanja, pred nama je još mnogo posla. U godinama koje dolaze i nadalje ćemo doprinositi unapređenju kvalitete življenja u lokalnoj i široj zajednici. Naša politika odgovornog poslovanja ide i dalje u svojoj misiji, uz maksimalno odgovoran odnos prema svim dionicima i nultu toleranciju na svako neetično i koruptivno ponašanje.