Ravnatelj Gradske ljekarne Zagreb

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

Kralja Držislava 6, 10000 ZAGREB

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama i članka 33. Statuta Gradske ljekarne Zagreb UPRAVNO VIJEĆE GRADSKE LJEKARNE ZAGREB, Kralja Držislava 6, 10000 ZAGREB

objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za ravnatelja Gradske ljekarne Zagreb za mandatno razdoblje 2018. – 2022.
 

Uvjeti natječaja za ravnatelja su:
 
- visoka stručna sprema
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci. 
 
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine.
 
Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti:
 
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- presliku domovnice
- elektronički zapis iz matične evidencije HZMO
- uvjerenje o nekažnjavanju.
 
Uz prijavu je potrebno dostaviti Program rada i razvoja ustanove za navedeno razdoblje.
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
 
Podnositelji prijave biti će obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave Upravno vijeće neće razmatrati.
 
Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu:
 
GRADSKA LJEKARNA ZAGREB
UPRAVNO VIJEĆE
Kralja Držislava 6
10000 ZAGREB
s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA RAVNATELJA“