Otvoren drugi dio izložbe " U susret 90 - oj godišnjici Čistoće""


Drugi dio izložbe fotografija U susret 90 – oj godišnjici Čistoće danas je postavljen u Centru za korisnike u Ulici grada Vukovara 41.Nova izložba prikazuje razdoblje života podružnice Čistoća od 1960. godine do aktualne 2012. s posebnim naglaskom na dostignuća u zadnjem desetljeću gdje su se drastično povisili standardi poslovanja i kvaliteta rada podružnice.

Prikazani su procesi modernizacije u ČISTOĆI vezani uz komunalnu opremu i vozila, izgradnju i opremanje komunalnih ispostava u svrhu stvaranja boljih radnih uvjeta i racionalnijeg poslovanja, organizaciju poslovanja i dr. Tako je, primjerice, istaknuto da je 1987. godine gradsko područje podijeljeno na dva djela (istok i zapad), čime su riješeni mnogi organizacijski problemi unutar samog komunalnog poduzeća.

Na fotografijama je dokumentirano i vrijeme tijekom Univerzijade 1987. kada je komunalno poduzeće održavalo čistoću javnih prometnih površina prema posebnom programu rada. Uoči same priredbe, nabavljena su vozila za čišćenje te je nastavljeno opremanje poduzeća mehanizacijom za čišćenje i pranje, čime su stvorene mogućnosti za održavanje čistoće na 8 400 000 m2 javnih prometnih površina.

Ova izložba prikazuje i proces nadogradnje upravne zgrade u Radničkoj ulici 82, gdje je smještena većina objekata komunalne službe. Također je prikazano i odlagalište otpada na Jakuševcu, gdje je uređena ulazno-izlazna zona, započet projekt izgradnje kolske vage, te je izgrađeno niz pratećih objekata (1990. – 1995.). Uspostavljen je radio-telefonski sustav u svrhu povezivanja ispostava, sekcija, vozila na terenu i uprave.

Važne godine vezane za preustroj Čistoće koje su predstavljene na izložbi su:
 
1923. godina kada korijeni gradskog poduzeća prelaze pod upravu Gradske ekonomije
1947. osnovano je komunalno poduzeće Čistoća – Zagreb
1953. Čistoća dobiva status ustanove sa samostalnim financiranjem
1966. današnja Čistoća dobiva naziv Čistoća, komunalno poduzeće grada i odvoz otpadaka u Zagrebu
1976. – 1980. Čistoća - Zagreb udružuje se u Radnu organizaciju Vodovod Kanalizacija Čistoća, kao OOUR Čistoća
1980. osnovana Komunalna radna organizacija čistoća – Zagreb
1990. Čistoća, poduzeće s p.o. Zagreb posluje kao jano poduzeće
2001. Čistoći se pripajaju gradska poduzeća ZGO, gospodarenje otpadom i zaštita okoliša d.o.o. i T.D. Prigorac te se time proširuju i djelatnosti tvrtke
2006. TD Čistoća d.o.o. pripojeno je GRADSKOM KOMUNALNOM GOSPODARSTVU d.o.o. iz Zagreba i posluje kao njegova podružnica
2007. Čistoća djeluje u sklopu Zagrebačkog holdinga d.o.o. kao njegova podružnica

Uključuje i razdoblje Domovinskog rata kada su mobilizirana 223 djelatnika, 80 ih je sudjelovalo u obrani Hrvatske, a dva djelatnika su poginula. Na upotrebu Hrvatskoj vojsci ČISTOĆA je dala 9 cisterni, autopodizač, autobus, kombibus i 3 osobna vozila, te izradila oklopno vozilo. Godine 2001.  ČISTOĆI se pripajaju gradska poduzeća ZGO, gospodarenje otpadom i zaštita okoliša d.o.o. i  T.D. Prigorac, čime se proširuju i djelatnosti tvrtke. One uključuju razvoj sustava gospodarenja otpadom s posebnim naglaskom na odvojeno skupljanje otpada.
Pet godina kasnije Trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. pripojeno je GRADSKOM KOMUNALNOM GOSPODARSTVU d.o.o., a od 2007.  ČISTOĆA posluje u sklopu ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. kao njegova podružnica.

U posljednjih nekoliko godina, sukladno svojoj poslovnoj politici, ČISTOĆA je u svoje poslovanje uvela integrirano upravljanje koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007 i sustav HACCP (Opća načela higijene hrane), a razvija i Sustav upravljanja energijom. Pritom se, u razvoju cjelovitog gospodarenja otpadom, posebno ustrajava na promicanju prevencije nastajanja otpada u proizvodnji i potrošnji, te razvoju sustava odvojenog skupljanja iskoristivog otpada. Grade se reciklažna dvorišta s ciljem da u svakoj gradskoj četvrti građani imaju na raspolaganju barem jedno. Za sada je izgrađeno devet reciklažnih dvorišta u koja građani besplatno mogu odložiti dvadesetak vrsta otpada.

Danas ČISTOĆA raspolaže s 260 – tak specijalnih vozila za odvoz otpada, čišćenje i pranje te održava čistoću na 12 200 000 m2 javnih prometnih površina. Svi poslovni procesi su informatizirani, uspostavljen je cjeloviti nadzor nad voznim parkom (Fleet Management) u svrhu racionalnog poslovanja, a velika važnost se daje provedbi kvalitetne komunikacije s građanima.

Konačno, vizija ČISTOĆE je ostvarivanje partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima te zajedničko djelotvorno gospodarenje otpadom s ciljem stalnog smanjivanja njegovih količina, volumena i štetnih sastojaka.
Podsjećamo da je izložba organizirana povodom obilježavanja 90 godina ČISTOĆE 2013. godine.
 

Podružnica Čistoća