Nove cijene vodnih usluga

Od 1. ožujka vrijede nove cijene vodnih usluga, a podružnica Vodoopskrba i odvodnja napravila je korekcije cijena po tri osnove.
 
1. Prema zakonskim odredbama (Zakon o vodama i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva) isporučitelji vodnih usluga ( ZGH ) obvezni su utvrditi FIKSNI I VARIJABILNI dio cijena vodnih usluga. Fiksni dio plaćaju svi korisnici koji imaju priključak za vodu, bez obzira na potrošnju, dok se varijabilni dio cijene obračunava po utrošenim kubicima vode.
 
2.  Usluga opskrbe pitkom vodom i usluga odvodnje otpadnih voda: sredstva za kvalitetno održavanje sustava (preventivno, tekuće i investicijsko).
 
3. Naknade za razvoj vodoopskrbe i naknade za razvoj odvodnje. Sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva uvedena je naknada za razvoj kao namjenski prihod za izgradnju vodnih građevina javne vodoopskrbe (vodospreme, precrpnice, vodocrpilišta, magistralni cjevovodi i mreža) i javne odvodnje (kolektori, crpne stanice, sabirni kanali i mreža), odnosno potrebna povećana ulaganja u komunalne vodne građevine. Naknadom za razvoj osigurava se ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoopskrbnom području Grada Zagreba.
 
Valja istaknuti da se cijene vode nisu povećavale od 01. siječnja 2008. godine. U odnosu na navedeno razdoblje cijena vode je u određenom periodu pala za 5,3%  kakva je i ostala do dana donošenja novih cijena vodnih usluga.
 
 

Kućanstva

Cijene sa primjenom od 01.03.2012.g
 
STRUKTURA CIJENE VODNIH USLUGA PO 1m3 - KUĆANSTVA
1. VARIJABILNI DIO
Usluga opskrbe pitkom vodom
4,6800
Usluga odvodnje otpadnih voda
1,0000
Usluga pročišćavanja
4,6800
Ukupno 10,3600
PDV
1,0360
Naknada za razvoj vodoopskrbe
0,3000
Naknada za razvoj odvodnje
0,7000
Naknada za korištenje voda 0,8000
Naknada za zaštitu voda 0,2700
   
Sveukupno 13,4660
 
2. FIKSNI DIO *
FIKSNI DIO 16,74
PDV 1,67
   
Ukupno 18,41

*obračunava se svim korisnicima mjesečno, bez obzira na potrošnju
 

Ostali korisnici

Cijene sa primjenom od 01.03.2012.godine
 
STRUKTURA CIJENE VODNIH USLUGA PO 1m3 - OSTALI KORISNICI
1. VARIJABILNI DIO
Usluga opskrbe pitkom vodom
4,6800
Usluga odvodnje otpadnih voda
1,0000
Usluga pročišćavanja
15,7700
Ukupno 21,4500
PDV
2,1450
Naknada za razvoj vodoopskrbe
0,3000
Naknada za razvoj odvodnje
0,7000
Naknada za korištenje voda 0,8000
Naknada za zaštitu voda 0,2700
   
Sveukupno 25,6650
 
2. FIKSNI DIO *
                            PROFIL PRIKLJUČKA
  Ø 32 Ø 50-Ø 125 od Ø 150
FIKSNI DIO 50,00 250,00 500,00
PDV 5,00 25,00 50,00
       
Ukupno 55,00 275,00 550,00

*obračunava se svim korisnicima mjesečno, bez obzira na potrošnju


Podružnica Vodoopskrba i odvodnja