Nove internetske aplikacije Zagrebačkog holdinga

Prijava OIB-a za obveznike plaćanja naknada  te dojava stanja vodomjera u kućanstvima nove su on line aplikacije dostupne na web stranicama Zagrebačkog holdinga te podružnice Vodoopskrba i odvodnja.
 
Na web stranici Zagrebačkog holdinga na linku Komunalni računi, u opciji Prijava matičnih podataka omogućen je unos OIB-a i ostalih matičnih podataka građana (e-mail, telefoni).

Podružnica Vodoopskrba i odvodnja na web stranici ima dostupan modul Dojava stanja vodomjera, pomoću kojeg građani mogu dojaviti potrošnju vode.
 
Zagrebački holding d.o.o. prikuplja podatke o OIB-u za obveznike plaćanja naknada, sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju. Obveznicima (pravne i fizičke osobe) putem nove aplikacije omogućena je dostava OIB-a za sljedeće naknade: naknada za odvoz komunalnog otpada, naknada za potrošnju vode, pričuva za prostore u zgradama koje su na upravljanju kod ZGH d.o.o., Podružnice GSKG, komunalna naknada i naknada za uređenje voda.