Organi Društva prihvatili financijska izvješća za 2009. godinu

Skupština Društva na 2. sjednici održanoj jučer, 15. rujna, prihvatila je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. za 2009. godinu, Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2009., Nekonsolidirano financijsko izvješće za godinu koja je završila 31.12.2009. godine zajedno s izvještajem neovisnog revizora, Konsolidirano financijsko izvješće za godinu koja je završila 31.12.2009. zajedno s izvještajem neovisnog revizora.

Skupština je donijela odluke o davanju razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva za 2009. godinu, te NO za vođenje poslova nadzora nad poslovanjem Društva za 2009. Skupština je donijela i odluku da se ostvarena dobit u iznosu od 937.805,00 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva.

  ZGH d.o.o. ZGH grupa
Ukupni prihodi 4,5 milijardi kuna 5,9 milijarda kuna
Ukupni rashodi 4,5 milijardi kuna 5,8 milijarda kuna
Ostvarena dobit nakon oporezivanja 937.805 kuna 38.928.093 kuna

Na jučerašnjoj konferenciji za medije predsjednik Uprave Ivo Čović izvijestio je da je, na prijedlog Uprave Društva, Skupština donijela odluku o 10-postotnom smanjenju plaća za članove Uprave. Također, troškovi osoblja planiraju se smanjiti sa sadašnjih 1,8 na 1,6 milijarda kuna.