Trgovački sud zatražio dodatnu dokumentaciju

Trgovački sud u Zagrebu dostavio je Zagrebačkom holdingu d.o.o. Zaključak u predmetu upisa promjene članova Uprave, Nadzornog odbora te izmjene Izjave o osnivanju Društva, kojim traži da se Sudu dostavi Statut Grada Zagreba, zaključak Gradske skupštine Grada Zagreba od 26. listopada 2009. godine, Klasa: 012-03/09-01/5, Ur.br.: 251-01-04-09-3, zaključak o sastavu Skupštine o trgovačkim društvima Gradske skupštine Grada Zagreba te Odluku Ministarstva uprave RH od 17. prosinca 2009. godine, Klasa: 012-01/09-01/0019, Ur.br. 515-02-03-02/1-09-2.